Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Oznamy

Všeobecné

Fašiangový batôžkový ples vo Veľkých Turovciach, Farsangi batyubál NagytúronVytlačiť
 

Batôžkový ples - Batyubál.jpg


 
 

Výzva pre občanov daňovníkov - Felhívás az adófizető polgárok részéreVytlačiť
 

Obecný úrad Veľké Turovce vyzýva občanov, ktorým nastala zmena v daňových povinnostiach, aby tieto zmeny nahlásili na miestnom obecnom úrade do konca januára 2019.
Znamená to, ak ste predali či kúpili alebo zdedili dom, chatu či pozemok, ak ste si kúpili psa  alebo už nemáte psa v domácnosti, ak pracujete v zahraničí a chcete požiadať o zníženie poplatku za komunálne odpady v danom roku.
Pri nenahlásení zmien obec vystaví rozhodnutia o dani za nehnuteľnosť, psa a komunálne odpady na zákalde pôvodných poznatkov.

A Nagytúri Községi Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, ha adókötelezettségükben változás történt,  azt 2019. január végéig jelentsék be a helyi községi hivatalban.
Ez érvényes, ha lakóházat, hétvégi házat vagy földet vásároltak, örököltek, illetve adtak el, ha kutyatulajdonosok lettek, vagy már nincs kutyájuk, ha külföldön dolgoznak, és emiatt kérvényezni akarják a szemétadó összegének csökkentését az adott évben.
Ezen változások be nem jelentésével a községi hivatal a meglévő adatok alapján adja ki az ingatlan-, kutya- és szemétadós határozatokat.


 
 

VÝZVA - FELHÍVÁSVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZD, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Konečný termín vykonania prác je 15. marec 2019.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, spoločnosť vykoná odstránenie porastov v zmysle  §43 Zákona č. 251/2012 Z.z., t.j. po oznámení vlastníka pracovníci spoločnosti voľne vstúpia na pozemok a vykonajú potrebné práce. Likvidácia drevnej hmoty je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote minimálne 25 dní pred realizáciou prác na telefónne číslo 0906 643658.

 

A Nyugat - Szlovákiai Elektromos Művek felhívja minden ingatlan tulajdonos figyelmét, ahol föld alatti, illetve feletti, az elektromos művek tulajdonában lévő villanyvezeték van, hogy
2019. máricus 15-ig végezzék el a vezetékek közelében elhelyezkedő fák és bokrok megfelelő vágását, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik az áramellátást. A növényzet megengedett magassága a vezeték alatt maximálisan 3 m-re a földfelszíntől, a vezeték körüli növényzet távolsága pedig 4 m szélességben lehet.

Ha a megadott időpontig ezt a lakosság nem végzi el, az elektromos művek a 43 §, 251/2012 sz. törvény értelmében fog eljárni, vagyis értesítve a tulajdonost maga végzi el a munkálatokat, szabad bejárással az ingatalan területére.

Az elektromos áram kikapcsolását a munkálatok kezdete előtt minimálisan 25 nappal kell a tulajdonosoknak kérvényezniök a 0906 643658-as telefonszámon.


 
 

Africký mor (AMO) ošípaných u domácich ošípaných a diviakov, Afriaki sertés pestisVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice upozorňuje chovateľov ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVPS Levice na telefónne číslo 036/631 2352 alebo mobilné číslo 0908 714675 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. (ďalšie info viď v pírlohe)

A járási tisztiorvosi szolgálat tudatja a sertés tenyésztőkkel, hogy az esetleges sertés elhullás következtében azt kötelesek rögtön a lévai tisztiorvosi szolgálatra bejelenteni a 036/631 2352-es telefonszámon, vagy a 0908 714675-ös mobilszámon, és jelenteni a helyi állatorvosnak.
(további információ a csatolmányban)

Súbor na stiahnutie Oznam.pdf Oznam.pdf (69.6 kB)
Súbor na stiahnutie AMO letak.pdf AMO letak.pdf (164.1 kB)

 
 

Správne triedenie odpadu, A hulladék megfelelő szelektálásaVytlačiť
 

Z našich príloh sa dozviete, ktorý je najvhodnejší spôsob triedenia odpadu. ČÍTAJTE!
A csatolt propagációs anyagból megtudhatják, melyek a szelektálás hatékony módszerei.
OLVASSÁK  EL!


 
 

Generálny pardon, Általános pardonVytlačiť
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. udeľuje "Generálny pardon" všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie...viac viď v prílohe.

A Nyugat-szlovákiai Vízművek Társaság "Általános pardon" keretén belül lehetővé teszi mindazoknak, akik mindezidáig a vízvételt a közüzemi vízvezetékből szerződés nélkül tették vagy a szennyvizet a közüzemi szennyvíz csatornahálózatba szerződés nélkül engedték...továbbiak lásd a csatolmányban.


 
 

Ordinácia - SzolgálatVytlačiť
 

ORL ambulancia v šahanskom nemocnici ordinuje každý pondelok od 14,00 hod. a každý štvrtok od 08,00 hodiny.

A fül-orr-gégészet ambuláns szolgálat az ipolysági kórházban minden hétfőn 14,00 órától és minden csütörtökön 08,00 órától rendel.


 
 

Čo s opotrebovanými pneumatikami? Mi legyen a használt gumiabroncsokkal?Vytlačiť
 

Informácia pre občanov pri odovzdávaní opotrebovaných pneumatík

Felhívás a használt gumiabroncsok leadása kapcsán

 

opotrebované pneumatiky

 

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík – A TO BEZPLATNE. Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor, ale do pneuservisu, autoservisu, predajní pneumatík, predajní automobilov, niektorých prepravných spoločností atď. Hľadajte označenie „Miesto spätného odberu pneumatík“, alebo sa informujte na úrade. Nezisková spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík.


2016.1.1-től az elosztók kötelesek visszavenni az elhasznált gumiabroncsokat. Minden szolgáltató, aki vállakozóként autógumikat árusít, vagy szervízként működik, köteles a cégen belül INGYENESEN átvenni a használt gumikat. A használt gumi nam való a gyűjtőhelyre, hanem a javítóműhelyekbe. Keressék a "Gumiabroncsok leadási helye" feliratokat, vagy érdeklődjenek a helyi községi hivatalban. Az ELTMA cég biztosítja az elhasznált gumik 100 %-os újrahasznosítását.

 

 


 
 

Ponuka geodetickej kancelárie, Földmérői iroda szolgálatatásaVytlačiť
 

Zabezpečia komplexné geodetické práce až po vybavovanie dokladov na katastri. Komplett földmérői szolgáltatás, egészen a földmérő hivatalban való iratok elintézéséig.


 
 

webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvateľov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnuť kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1480816

Úvodná stránka