Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Organizačná štruktúra obce

Obec Veľké Turovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
‐ Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
‐ zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, §11 ods. 4 a § 13 zákona)
‐ platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
‐ všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

Orgánmi obce Veľké Turovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Turovce je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Veľké Turovce  je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):
- komisie obecného zastupiteľstva a to:
-Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Veľké Turovce.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Veľké Turovce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 


 

webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvateľov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnuť kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1646517

Úvodná stránka