Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Vežké Turovce

Kultúrny dom

Deň obce 2018 Falunap

Deň obce  2018 Falunap


 

Vyhodnotenie stolnotenisového turnaja, Az asztalitenisz bajnokság kiértékelése

2016, Jubilejný rok svätého Martina z Tours
2016, Szent Márton Jubileumi Emlékév

Na jeseň roka 2015 hore uvedenú oslavu vyhlásila Maďarská katolícka biskupská konferencia na jeden celý rok na počes 1700. narodenia Svätého Martina, ktorý sa narodil v roku 316 v terajšom maďarskom meste Szombathely (rímska Sabaria). A čo máme my turovčania s ním spoločné? Iba tožko, že kostol postavený v neskororománskom štýle okolo roku 1260 na brehu Krupinice nesie meno svätého Martina. Žiaž, v roku 1938 väčšiu čas budovy kostola odniesla povodeň a zostala z neho len svätyňa a úzka prístavba akejsi sakristie. Patrónom novopostaveného kostola oproti obecného úradu vo Vežkých Turovciach je tiež Svätý Martin. Nakožko hody v obci boli 13. novembra a jubilejný rok sa skončil dňom 11. novembra. Akurát ten deň bol Svätý Martin pochovaný vo francúzskom meste Tours. Jeho pamiatku sme sa rozhodli oslávi v rámci slávnostnej akadémie dňa 12. novembra v miestnom kultúrnom dome.
Stredobodom podujatia bola osoba biskupa Svätého Martina z Tours. Vzhžadom na náboženský charakter oslavy, slávnostnú akadémiu otvárala omša v miestnom rímsko-katolíckom kostole Svätého Martina. Podujatie ďalej pokračovalo v kultúrnom dome, kde náladu spestrilo vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Šahách pod vedením Jána Rédliho riaditeža školy a Štefana Hívesa, učiteža školy. Obecenstvo dlhým tlieskaním sa poďakovalo za krásny umelecký zážitok huslistom, gitaristom a flautistom.
Starosta obce Jaroslav Péter a poslanec Ing. Jozef Šaliga vo svojom privítacom príspevku zvýraznili aj prvú písomnú zmienku obce z roku 1156, ďalej pripomenuli Györgya Thuryho, rodáka časti obce Stredné Turovce, kapitána viacerých hradov, ktorý pred 450.rokmi zachránil hrad Palota proti Turkom.
Návštevníci sa oboznámili s jeho jednoduchým životom. Pomocou prezentácie regionálneho historika a archeológa Tibora Pálinkása sa účastníci dozvedeli zaujímavosti o doteraz neznámych dejinách obce z obdobia, keď ešte žudia nepoznali písmo, z obdobia praveku. Prednášatež poukázal na prítomnos lovcov mamutov a prvých rožníckych zoskupení v katastri obce. Mimoriadne husté osídlenie vzniklo na území obce najmä v období neskorej doby kamennej a staršej doby bronzovej, keď sa podža predpokladu archeológov vybudovalo hradisko. Našli sa tiež významné nálezy z obdobia prítomnosti Skýtov, Keltov a Germánov. Prvé archeologické nálezy publikoval Jan Eisner už v roku 1933, ďalším významným bádatežom bol Gejza Balaša. Skutočné ponaučenie z prednášky vyznelo tak, že archeologické nálezy teoreticky sa môžu dodnes nájs hocikde pri rôznych zemných prácach.
V prednáške pokračoval archeológ Krajského pamiatkového úradu v Nitre, rodák z našej obce, Pavel Paterka, ktorý nám najprv podrobnejšie predstavil architektonický popis nášho starého kostola. Uviedol, že síce z kostola sa veža zničilo, ale napriek tomu sa zachovala svätyňa so štvorcovým pôdorysom zaklenutá krížovou klenbou s popraskaným náznakom víazného oblúka. V strede východného múru svätyne sa zachovalo pôvodné polkruhové štrbinové okno, aké sa nachádzalo pôvodne aj v južnom múre o čom svedčia línie prasklín. V strede objektu sa zachoval kamenný oltár a v juhozápadnom rohu kamenná kruhová krstitežnica. Z vonka je zo severnej strany pribudovaný jeden oporný pilier. Dnešný výraz stavba dostala po adaptácií stavby pre účely bohoslužieb tak že veriaci sedeli na lavičkách pod šírim nebom. Uvedená verzia už ani toho času nevyhovovala, preto sa pre účely kostola adaptovali iné objekty (rodinné domy, priestor v Somogyiovskej kúrie), ktoré slúžili náboženským účelom do výstavby kostola.
Okrem architektonického popisu prednášatež v krátkosti priblížil život na stredovekej dedine a načrtol krátky exkurz na sakrálnych pamiatkách Nitrianskeho kraja, venovaných Svätému Martinovi. Jednalo sa o kostoloch sv. Martina v Bátovciach (ktorý je rozlohovo jeden z najväčších románskych kostolov na území Slovenska), Hontianskej Vrbici, Leviciach-Bratke, Starom Tekove, Sikeničke, v Nitre na Martinskom vŕšku a kaplnke sv. Martina vo Dvoroch nad Žitavou. Priblížil záujemcom niektoré výsledky najnovších výskumov archeologických, architektonicko-historickych a reštaurátorských na uvedených sakrálnych stavbách. Na záver konštatoval, že pre všetky uvedené kostoly je charakteristické datovanie do 11. až 13. storočia. Vzhžadom na kvadratický pôdorys, kostol resp. svätyňu zo Stredných Turoviec prirovnával k prvému kostolu v Starom Tekove resp. kostolu na Martinskom vŕšku v Nitre. Medzi úlohami, ktoré by bolo potrebné urobi na záchranu zvyšku kostola prisžúbil, že Krajský pamiatkový úrad Nitra v spolupráci Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre zabezpečí geofyzikálne zameranie okolia objektu, ktorého výsledkom môže by mapka so zvyškami murív nachádzajúcich sa pod zemou.
Počas akadémie návštevníci pozreli výstavu sakrálnych predmetov z bývalých modlitební, vykopávky z doby bronzovej nájdené na území obce a fotky významných rodákov a rodín.
Nemôžeme vynecha ani našich hostí: pána starostu Gábora Borbélya s manželkou a prednostu dr.  Kálmána Tótha s manželkou z maďarskej Obce Buják. Táto obec nedávno nadviazala  s nami kontakt, aby v budúcnosti spoločne mohli využíva medzinárodné projektové zámery v oblasti hospodárstva, športu, turizmu, kultúry a umenia. Náhodou je, že aj ich kostol nesie meno svätého Martina.
Po podujatí asi 80 návštevníkov čakalo občerstvenie a ochutnávka vín turovskych vinárov.
Vďaka patrí každému, kto vo svojom vožnom čase pomohol  pre úžasné usporiadanie akadémie, historikom, hudobníkom a občanom za účas.

Mónika Jámbor, Obecný úrad Vežké Turovce
Mgr. Pavel Paterka, Krajský pamiatkový úrad Nitra

 

A fent említett emlékévet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015. novemberében egy évre hirdette meg Szent Márton tiszteletére, aki 1700 éve, 316-ban a magyarországi Szombathelyen (az akkori római Sabaria) született. És hogy mi közünk ehhez nekünk, Nagytúr Község lakosainak? Csak annyi, hogy a középtúri Korpona patak partján álló, 1260 körül, későromán stílusban épült templom Szent Márton nevét viseli. Illetve már csak a szentély és a keskeny építésű sekrestye található ott, mivel 1938-ban az árvíz összedöntötte a templom épületének nagy részét. Továbbá, a nemrég épült új templom épülete is Szent Mártonnak van felajánlva. Tehát kettős ünnep, amely bennünket érintett 2016. november11-ig, a jubileumi év végéig. Mivel a nagytúri búcsú november 13-ra, vasárnapra esett, mi november 12-én, a búcsú kísérőrendezvényeként ünnepi akadémiát tartottunk a helyi kultúrházban Szent Márton születésének tiszteletére, amelyre a községben még eddig nem volt példa.
A rendezvény fő témája természetesen a püspök fontos személye, ehhez kapcsolódóan az akadémia a szemben álló új, Szent Márton templomban szentmisével kezdődött. Majd folytatva a kultúrházban, a rendezvény hangulatát a Rédli János igazgató úr és Híves István tanár úr kíséretében érkező Ipolysági Művészeti Alapiskola diákjai furulya-, gitár- és hegedű előadása fokozta. A látogatók hosszan tartó tapssal jutalmazták a művészi élményt.
A község polgármestere, Jaroslav Péter és Šaliga József mérnök, a képviselőtestület tagja köszöntőikben megemlítették még 1156-ot, TÚR okiratos formájában való említésének évét is, valamint Thury György törökverő vitéz,  több vár kapitánya személyét, aki Középtúr szülötte és idén 450 éve védte meg Palota várát a törökökkel szemben.
A résztvevők megismerhették Szent Márton püspök egyszerű életét. Pálinkás Tibor régiós történész vetítettképes előadásában bemutatta Túrt, mint őskori települést, amikor még az írást sem ismerték az ott lakók. Az előadásból kitűnt, hogy a településen mammut vadászok és az első földműves népesség is letelepedett.. A kutatások sűrű lakottságra utalnak főleg a rézkorban és a korabronzkori időkben. Fontos leletek kerültek elő az itt élő szkíták, kelták és germánok nyomán. A település régészeti kutatásával első ízben, 1933-ban Jan Eisner, majd Gejza Balaša foglalkoztak. Az előadás összegzéseképpen a történész rámutatott, hogy akár a mai időkben is megvan az esély további lelektek felbukkanására a község egész területén.
Az előadást Paterka Pál történész, a község volt lakosa, a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa folytatta, aki először régi templomunk pontos, építészeti leírását ismertette. Előrebocsátotta, hogy az épület ugyan nagyon rossz állapotban van, viszont a mai napig áll a négyszögletes alaprajzú szentély, keresztboltozattal és a repedések által leírt diadalívval. A szentély keleti oldalán megmaradt egy félköríves résablak, amilyen a repedések szerint a déli falon is volt. Az épület közepén áll a kőoltár, a délnyugati sarokban pedig a gömbölyű szenteltvíztartó. Kívülről az épületet az északi oldalon egy támpillérrel erősítették meg. A szentélyt az árvíz után úgy alakították át, hogy a hívek a szentmisék idején a szabad ég alatt, padokon ültek, amely már nem volt megfelelő állapot, ezért ezt a gondot Középtúron egy családi házból átalakított imaházban, Kistúron pedig a Somogyi kastély épületében oldották meg.
Továbbá az előadó bemutatta a középkori mindennapi életet és röviden beszámolt Nyitra megye szakrális emlékhelyeiről, amelyek Szent Márton nevét viselik. Szó volt báti - itt található Szlovákia egyik legnagyobb területű románkori temploma - hontfüzesgyarmati, léva - baratkai, óbarsi, kisgyarmati, a nyitrai Márton dombon lévő templomokról, és az udvardi Szent Márton kápolnáról. Ismertette az objektumokon végzett legújabb régészeti, építészet-történeti és restaurátori kutatások eredményeit. Valamennyi épület a 11-13. századból való. Az alapokból kiindulva a nagytúri templom legjobban az első óbarsi templomhoz hasonlítható, illetve a nyitrai Márton dombihoz. Előadása végezetével kiemelte, hogy fontos feladatnak tartja az épület megmentését. Ehhez a nyitrai Konstantin Egyetemmel karöltve bebiztosítják az épület geofizikai bemérését, melynek eredménye egy, a föld alatt elhelyezkedő alapok térképe lesz.
A délután folyamán a látogatók megtekintehették azt a kiállítási anyagot, amely a nagytúri bronzkori ásatásokból eredő tárgyakat szemléltette, továbbá Thury György alakját, a Somogyi család életét, és az előző imaházakból származó szakrális tárgyakat mutatta be, mintegy nosztalgiás hangulatot teremtve a kultúrházban.
Természetesen szólni kell vendégeinkről is, Borbély Gábor polgármester úrról és feleségéről, valamint dr. Tóth Kálmán úr jegyzőről és feleségéről, akik a Nógrád megyei Buják Község képviseletében érkeztek az ünnepségre. A magyarországi község nemrégiben felvette Nagytúr Községgel a kapcsolatot, hogy a jövőben, testvérviszonyt kialakítva, nemzetközi pályázatokat adhasson be a gazdaság, sport, turizmus, kultúra és művészet területén. És mindekközben az is kiderült, hogy Buják Község temploma védőszentje szintén Szent Márton.
A körülbelül másfél órás esemény végén megvendégelés várta a mintegy 80 látogatót, a kiállítási anyag szemlélése közben pedig a nagytúri borászok tavalyi, híres, érmes boraikat kínálták szomjoltásra.
Köszönet illeti mindazokat, akik szabadidejükben segítették ennek a rendezvénynek a lebonyolítását, az előadóknak a szakmai segítségét és a zeneiskola diákjainak és pedagógusainak a zenei betéteket.

 

Jámbor Mónika, Nagytúri Község Hivatal

Paterka Pál, Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal

 


 

webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvatežov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnu kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1646529

Úvodná stránka