Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Turovce

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce A község főellenőre

Ing. Agnesa Tureková

Šahy, Tabánska č. 2


 

 

Pracovná náplň hlavného kontrolóra obce

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú – 6 rokov. Je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu za svoju činnosť, ktorému je povinný minimálne 2× ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie, a vždy na požiadanie obecného zastupiteľstva v prípade mimoriadnej kontroly. Hlavný kontrolór je oprávnený dohliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a vedie evidenciu petícií obyvateľov.

Úlohy hlavnej kontrolórky

Kontrolórka najmä:

1. vykonáva kontrolu:

    príjmov  a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
    nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
    účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
    hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
    čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
    správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

2. preveruje:

    ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
    tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
    možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

3. vypracúva odborné stanoviská:

    k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce na ten- ktorý rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

4. predkladá:

    výsledky kontroly obecnému zastupiteľstvu,
    obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra n I. polrok 2018, A főellenőr ellenőrző tevékenysége terve 2018. I. félévére


webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvateľov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnuť kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1646421

Úvodná stránka