Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Vežké Turovce

História obce

Obec leží pri brehu Krupinice, 2 km smerom na sever od Šiah.

Prvá písomná zmienka je z roku 1156 pod názvom Tur, toto pomenovanie sa však vzahuje na obec Horné Turovce.
História: Obec Vežké Turovce vznikla v r. 1967 zlúčením Dolných a Stredných Turoviec. Obec Dolné Turovce v 14.-16.str. patrila k Šahám ako Kisság - Saagh quae nunc immutato nomine Thur vocatur, v roku 1421 čas Dolné Turovce sa objaví v spomienkach vdovy Lászlóa Kisthuryho a v r. 1436 v písomných zmienkach ako Kysthwr, a v r. 1449 aj čas Stredné Turovce ako Kezepthur.
Počas stáročí obec patrila rodinám Jánokyovcom, Vajdayovcom, Lévaiovcom, Csehovcom, Palásthyovcom, v 18. str. Szentkeresztyovci a v 19.str. Mártonffyovci a Kaszaovci boli jej majitelia. Obec v r.1715 mala 2 kúrie a 18 rodinných domov.
Obec mala požnohospodársky charakter. V r. 1929 tu bol štrajk požnohospodárskych robotníkov. V r. 1938 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Významní rodáci, osobnosti obce: Thury GyörgyGyörgy Thury (nar. okolo r.1519 - zomr. 2. 4. 1571), „maďarský el Cid“ hlavný išpán krajskej Baršskej župy, narodil sa v časti obce Stredné Turovce. V rokoch 1540  sa  stal husárom v šahanskom hrade. 10.-11.augusta 1552 pri Pl᚝ovciach sa zúčastnil v boji proti Turkom, kde hral významnú rolu pri zachránení Talianskych vojakov. V roku 1556 ho vymenovali za kapitána levického hradu. Bol výborným vojakom pri bojoch proti Turkom, pre ktorých urobil veža nepríjemností, preto ho v roku 1571 ho pri obci Orosztony aj s jeho 150 vojakmi vlákali do pasce a usmrtili. Jeho hlavu odviezli sultánovi do Istambulu. Jeho telo je pochované v Kanizse (MR).

 

 

 

Významné pamiatky:
kúria rodiny Ivánka v dolných TurovciachDolné Turovce - kúria neskorobaroková patriaca rodine Ivánka z druhej polovice 18. stor., prestavaná klasicisticky v 19. stor., kúria secesná, ktorú dal postavi Žigmund Plachy v rokoch 1900 – 1905.kaštiež rodiny Plachy v Dolných Turovciach

 

 

 

 

Stredné Turovce - kostol rímskokatolícky románsky, asi z r. 1260 (zachované presbytérium), v  r. 1938 vežkú čas budovy odniesla povodeň.Kostol sv. Martina v Stredných Turovciach

 

 

 

 

 

 

Ipolyságtól mintegy 2 km-re északi irányban a Korpona partján fekszik az Alsótúr és Középtúr egyesítésével 1967-ben alakult Nagytúr település.

Túr községet 1156-ban Tur néven említik először, ez azonban a mai Felsőtúr községre vonatkozik. Kistúr vagy Alsótúr a 14-16. században Kisság (Saagh quae nunc immutato nomine Thur vocatur) néven Ipolysághoz tartozott. Kistúr az írott forrásokban először 1410-ben családnévként tűnik fel Kisthury László özvegyének említésekor, csakúgy, mint Középtúr 1421-ben, mikor Középthury László szomszéd birtokosként megjelenik Baráti község határjárásán. A községre vonatkozó Kistúr (Kysthwr) megnevezés 1436-ban bukkan fel, Középtúrt pedig 1449-ben említi okirat Kezepthur formában. Az évszázadok során a már említett Középthury és Kisthury családokból eredő Jánoky és Vajday, valamint a Lévai, Cseh, illetve a Palásthy család birtokolta, a 18. században a Szentkeresztyek, a 19. században a Márthonffyak és Kaszák bírták, de a Szügyi, Kalocsa, illetve Kappel családok is rendelkeztek itt birtokrészekkel. A községnek 1715-ben két kúriája és 18 háza volt, 1720-ban 22 porta után adózott.

Nagytúr híres szülötte:
Thury György (1519 körül - Orosztony, 1571. 04. 02.), végvári vitéz, várkapitány, a "magyar el Cid", Bars megye főispánja.
Hont vármegyéből, Középtúrról származó nemesi család sarja, ősei már az Árpád - korban jeles vitézek voltak. Az 1540-es években huszárfőlegény lett a sági várban. Részt vett az 1552.augusztus 10.-11. palásti csatában, ahol jelentős része volt az olasz csapatok megmentésében.
1556-ban a lévai vár kapitányává nevezték ki, 1558-ban Bars vármegye főispánja, majd Várpalota kapitánya lett. Neve itt vált rettegetté a törökök körében. Kiváló bajvívó volt, sorra hívta ki a törökök legjobbjait. 1566. júniusában 500 katonájával mindaddig tartotta Palota várát Araszlán budai pasa 7-8000 fős seregével szemben, míg a felmentő sereg Salm gróf győri várkapitány vezetésével meg nem érkezett. Salm gróf Thury György segítségével visszafoglalta Veszprémet és Tatát.
Mivel a törököknek sok bosszúságot okozott, 1571-ben Orosztony község határában 150 lovasával együtt tőrbe csalták és megölték. Fejét a törökök levágták és Isztambulba küldték, teljesen kifosztott testét Miklós fia és gróf Zrínyi György Kanizsán temette el nagy tisztességgel.

„Az összecsapás során török kézre került foglyokat és fegyvereket, valamint a kanizsai kapitány fejét egyenesen a Portára küldték, amelyről a következőképpen számol be Carolus Rym:"Jelen hónap 10-én őfelsége boldog emlékezetű kanizsai kapitányának, Thúry György úrnak a fejét sok csapásoktól megcsonkítva, majd összevarrva a közös díván elé hozták 9 másik fejjel együtt, valamint 14 fogollyal, 3 zászlóval és 2 kézidobbal. A pasa Thúry fejét kézbe vette, gondosan megtekintette, szakállát megsimogatta, majd meghagyta, hogy vigyék ki és tiszteséggel temessék el"”.

Nemesi családok :
Ivánka család.
(Draskóczi és Jordánföldi) Egyike a legrégibb, Turócz megyei eredetű nemes családainknak, mely magát a Hunt Pázmán nemből származtatja.
Somogyi család.(Gyöngyösi) A család eredeti neve Gyöngyösi Nagy volt. Első ismert őse, Nagy Egyed, váczi kapitány, Rudolf királytól nyert czímeres nemeslevelet.

Nevezetességei:
Az Ivánka család 18. századi, későbarokk stílusú kastélyának utolsó lakója Somogyi Béla Hont vármegye alispánja volt a 20. században. A másik, szecessziós stílusú úri lakot Plachy Zsigmond emeltette 1900-1905 között.

 

 


 

webygroup

Informačný systém CLEERIO
A CLEERIO információs rendszer

Informačný systém pre obyvatežov obce, v ktorom je možné:
- prehliadnu kataster Dolných a Stredných Turoviec
- parcely E, C
- ortofoto mapu.
Po kliknutí na baner sa zobrazí systém Cleerio.

A Cleerio információs rendszer biztosítja a lakosságnak:
- Kistúr és Középtúr határ térképét
- láthatóvá teszi az E és C telkeket
- a községről légi térképet ad
A logóra kattintással közvetlen kapcsolat alakul ki a rendszerrel.


1646431

Úvodná stránka